lefttop.jpgleftmiddle.jpg

Poinformuj znajomych o istnieniu strony, przez kliknięcie w link poleć nas.

rightmiddle.jpg

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

kalendarium
Poniedziałek, 2016-09-26
Imieniny:
Cypriana, Justyny
leftbottom.jpg
Logo BIP
Jesteś tu: » Strona główna

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

 

Czy wiedziałeś, że jeśli podyktujesz Anglikowi swojego maila i @ wypowiesz jako monkey, to nie zrozumie o co Ci chodzi? Zareaguje tylko na słowo „at”. Przy czym jest to mało kreatywne określenie, biorąc pod uwagę światowe nazwy naszej maskotki mailowej, mieniące się wielką pomysłowością. Przedstawimy Wam małpkę w kilku językach świata.


Międzynarodowy Dzień Języków Obcych
czytaj więcej

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2016

 

      21 września 2016 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiej akcji ekologicznej ,,Sprzątanie Świata - 2016”. Gimnazjaliści  zadbali  o czystość w najbliższym otoczeniu i uprzątnęli wskazane przez sołtysów miejsca w swoich rodzinnych miejscowościach. Uczniowie postępowali zgodnie z zaleceniami p. Renaty Kasperkowicz-Ziemiańskiej, która jak co roku koordynowała przebieg akcji w naszej szkole, a dzień przed wielkim sprzątaniem przez szkolny radiowęzeł przypomniała zasady zbierania i segregowania śmieci oraz zwróciła szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas wyprawy w teren. Wielu naszych gimnazjalistów z dużym  zaangażowaniem włączyło się do akcji, co niewątpliwie świadczy o tym, iż młodzież chce żyć w czystym  i  przyjaznym  środowisku. 

Aktualności
czytaj więcej

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017

 

      1 września 2016 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pan dyrektor serdecznie powitał zaproszonych gości: wójta p. Andrzeja Betleja i dyr. ZEAS-u p. Sebastiana Bętkowskiego, nauczycieli, pracowników szkoły oraz wszystkich gimnazjalistów. Pan Leon Szałankiewicz najpierw przypomniał uczniom ważne rocznice historyczne, a następnie przedstawił najważniejsze zadania szkoły w rozpoczynającym się roku szkolnym, który w całej Polsce ogłoszono ,,Rokiem wolontariatu”. Z okazji inauguracji przedstawiciele klas drugich wraz z p. Lucyną Gburyk, p. Kingą Urbanik-Misiewicz i p. Dariuszem Fudałą przygotowali krótki program artystyczny. Uczniowie wierszem i piosenką przypomnieli minione wakacyjne chwile i ważne dla Polaków rocznice historyczne. Gdy przebrzmiały słowa wakacyjnych piosenek,  p. dyr. zapoznał zebranych z ofertą edukacyjną szkoły, a następnie przedstawił wszystkim gimnazjalistom wychowawców poszczególnych klas:

1a – p. Ewa Ziobro, p. Anna Konieczna

1b – p. Janusz Twardy, p. Katarzyna Michnowicz

2a – p.Kinga Urbanik-Misiewicz , p.Liliana Bałut

2b – p. Lucyna Gburyk, p. Zofia Konieczna 

3a – p. Renata Kasperkowicz-Ziemiańska, p. Maria Kuzin

3b – p. Jacek Leszczyński, p. Alina Florian

Wychowawcy klas pierwszych powitali swoich podopiecznych  i poinformowali o spotkaniach w przydzielonych salach lekcyjnych. Na koniec głos zabrał wójt p. Andrzej Betlej, który wszystkim uczniom i nauczycielom życzył wytrwałości  i sukcesów w nauce i pracy. Po spotkaniu w sali gimnastycznej gimnazjaliści i pedagodzy udali się do kościoła. Mszę świętą z okazji inauguracji roku szkolnego odprawił ks. Marcin Janocha. Po wspólnej modlitwie gimnazjaliści wrócili do szkoły na spotkania z wychowawcami.

czytaj więcej

STYPENDIA SOCJALNE I ZASIŁKI SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

     Stypendia szkolne o charakterze socjalnym są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarszyn znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2016 r.) lub w przypadku utraty dochodu, z miesiąca w którym wniosek został złożony.

Wnioski należy składać do 15 września 2016 r.

Termin składania wniosków:

 • od 1 do 15 września 2016 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • od 1 września do 15 października 2016 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 23.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacone będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w GOPS w Zarszynie tych dokumentów. Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. (na podręczniki szkolne od czerwca br.) do końca okresu na jaki świadczenie przyznano.

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym jest przyznawane na rok szkolny i wypłacane za okresy:

 1. od września do grudnia 2016 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 25 listopada 2016 r. a wypłata do końca grudnia 2016 r.
 2. od stycznia do czerwca 2017 r. – rozliczenie pomocy materialnej za ten okres powinno nastąpić do 15 czerwca 2017 r. a wypłata do końca czerwca 2017 r.

Informacji dotyczących przyznawania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym lub zasiłku szkolnego udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 23, tel. 13 4638837.

Formularz wniosku wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej gops.zarszyn.pl oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie, ul. Bieszczadzka 23.

                                                                   infor. uzyskano ze str GOPS w Zarszynie

Wyprawka szkolna 2016


SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2016 r. - „WYPRAWKA SZKOLNA”


Informacja została sporządzona na podstawie następujących przepisów prawnych:

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1045/.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły.
 2. Termin składania wniosków w szkołach – do 7 września 2016 r.
 3. Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia 
  w zawodach
  , dopuszczonych do użytku szkolnego – będzie udzielana uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej oraz III gimnazjum:

1.1. Pod pojęciem uczeń niepełnosprawny rozumiemy ucznia:

1) słabowidzącego,

2) niesłyszącego,

3) słabosłyszącego,

4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7 – posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - bez względu na dochód w rodzinie.


 Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie wynosić:

2.

Klasa VI szkoły podstawowej i III gimnazjum

do kwoty 225 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

3.

Klasa VI szkoły podstawowej i III gimnazjum

do kwoty 770 zł dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł

6.

Klasa III gimnazjum

do kwoty 350 zł dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego

7.

Klasa III gimnazjum

do kwoty 607 zł dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł

 

II.  Procedura przyznawania pomocy finansowej w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2016/2017

1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach również materiałów edukacyjnych) jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

2. Rodzic lub prawny opiekun składa wniosek u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do 7 września 2016 r.

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

4.   Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.

5. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy zawierającą imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły oraz klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, następnie przekazuje ją Wójtowi Gminy Zarszyn.

6. Wójt Gminy Zarszyn przekazuje środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na rachunek bankowy szkoły.

7. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniemu uczniom środki finansowe na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych do wysokości przyznanej pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu:

- faktury,

- rachunku,

- paragonu,

- oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.


- Wniosek można pobrać w szkole lub ze strony UG .